โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรฐาน-สมรรถนะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCORE-BASED EQIUCATION: OBE)

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ในการออกแบบรายวิชาหลักสูตรฐาน-สมรรถนะที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcore-Based Eqiucation: OBE) รายวิชาเอกสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 23 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 21/706 และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์