โครงการศึกษาดูงานและสัมมนา การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนา การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ บ้านเพวิลล์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง