โครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทาง กฎหมาย”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทาง กฎหมาย” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 21/606 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์