โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2566 โดยจัดการประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด ผศ.ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ ผศ.ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา นายนินาท ศริพันธุ์ นางสาวศรีฟ้า วงศานนท์ ให้ความกรุณา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ในการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ