การแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนลพบุรี (Lopburi Youth Symphonic Bamd)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง จัดการแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนลพบุรี (Lopburi Youth Symphonic Bamd) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยเพลง ได้แก่ อาจารย์อนุพงศ์ ยินดีรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพระนารายณ์ อาจารย์ศักรินทร์ ศรีชมภู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ อาจารย์ณัฐวดี ฤทัยแช่มชื่น ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และอาจารย์อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อสถานศึกษาที่ร่วมแสดง ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระนารายณ์ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่เป็นอย่างดี