โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และโรงแรมไมค์ การ์เด้น พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุลิศรา ณกัญญาวีร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดร.อังคณา อุดมพันธ์ และอาจารย์กัณญพัตส บุญล่ำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว