โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คือ ดร.สมบัติ นามบุรี ผศ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน ผศ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง และ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์