พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ โถงกิจกรรมชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์