พิธีไหว้ครูสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 80 ปี
ขอบคุณภาพจาก Ammarin Chnnaphorn