ประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 10/2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
หัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน
ขาดสอบ (X และ M) ร (I) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา