ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่สู่ครอบครัว มนส.

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่สู่ครอบครัว มนส.
อาจารย์นรพิชญ์ เลื่องลือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ตำาแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูมิลำเนา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ประวัติการทำงาน – วิทยากรพิเศษด้านการสอนขับร้องเพลงไทยและการปรับวงดนตรีไทย