การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 11/2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาได้แก่ การพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) / การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X และ M) ร (I) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา