โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์