รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ กรรมการ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง กรรมการและเลขานุการ ในโอกาสนี้คณะขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจให้การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะผ่านไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย