โครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมความสามารถของนักศึกษาและทักษะในอาชีพที่สอง เมื่อวันที่ 12-13 และ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี