โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี