โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom