โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจัดการอบรมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom