ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค กศ.บป. เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี