โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.สุริยะ หาญพิชัย อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาแผนบริหาร จัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ร่วมกับอำเภอชัยบาดาล นำโดย นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล ดร.จันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอ ชัยบาดาล และส่วนราชการ ตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ และตำบลนาโสม จัดกิจกรรม “ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรชุมชนอำเภอชัยบาดาลอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่ามะนาว ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ให้เกียรติร่วมเสวนา