ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนรินรัตน์ สมพงษ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร การประกวดเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ ๗
จัดโดย สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม