ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา บัวทอง
ขอเเสดงความยินดีกับ
นางสาวปพิชญา บัวทอง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัล เพชรเทพสตรี ประจำปี 2566
ประเภทนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี