นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับทุนการศึกษา (ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อรับโอวาทและกำลังใจในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี