การลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการที่มาจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นการลงคะแนนแบบลับ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 14.00 น. และนับคะแนนแบบเปิดเผย เวลา 14.00 – 14.30 น. ซึ่งผลการลงคะแนนผู้ที่ได้การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการที่เป็นคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง