ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โอกาสนี้ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานอีกด้วย