ด้วยรักและผูกพัน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

ด้วยรักและผูกพัน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา วาระเกษียณอายุราชการ ปี 2566