การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ภาคปกติ) สาขาวิชาศิลปกรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 2/102 ชั้น 1 อาคาร 2 อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ภาคปกติ) สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 8 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล, อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม และอาจารย์นิลรัตน์ ปัททุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย