ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย” ครั้งที่ 4  
🇨🇳สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครูไทยที่สอนภาษาจีนในประเทศไทย ครั้งที่ 4 หัวข้อ “หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียนภาษาจีน” และ “การโต้ตอบกับการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน” ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถ scan qr code ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม