โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติเป็น ประธานพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ใน การศึกษาและนำข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนาได้ อีกทั้งยังสามารถดำเนินการสัมมนาตามหลักการและวิธีการที่เป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พันโท สมพงษ์ ประเดกิจหัวหน้าแผนกสนามฝึก และสนามยิงปืน กองบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ และ คุณพิมพ์ชญา ผาฮุย ปราชญ์ชาวบ้าน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดโครงการ ประกอบด้วย การสัมมนาในหัวข้อภูมิปัญญาขาวบ้านกับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดย คุณพิมพ์ชญา ผาฮุย, การสัมมนาหัวข้อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย พันโท สมพงษ์ ประเดกิจ, การสัมมนาหัวข้อแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนกับกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดย รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม และการออกบูธประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านสู่เยาวชนรุ่นใหม่

ขอบคุณภาพจาก : AMR Photograph