โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี  โดยมี ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 101 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง และได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย ผศ.วันวิสา แย้มกระจ่าง อ.กัณญพัตส บุญล่ำ อ.ดร.อังคณา อุดมพันธ์ และ ผศ.ธัชพล ทีดี อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย