โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/ 601 ชั้น 6 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 34 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ อาจารย์กุสุมา เรืองพัฒนกูล อาจารย์จิตราพร งามเนตร อาจารย์ชิณ เฟื่องฟุ้งสุข และอาจารย์สาธิตา ติณะมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย