รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สแกนหรือเข้าลิงค์เพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
>>>https://drive.google.com/…/1_tdeO29J6JHP4n4DWUk…/view…
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
>>>https://drive.google.com/…/1-7Hn9PYphAAyW5OmI…/view…
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
>>>https://drive.google.com/…/19DCMoC_LrrepkR5CR4M…/view…