โครงการเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยฐานสมรรถนะ

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) จัดโครงการเสริมความรู้การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยฐานสมรรถนะ : ห้องเรียนที่มีความหมายต่อผู้เรียน ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 ณ ห้อง 24/204 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไปได้ สำหรับโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิธิชญา ใจเย็น  และอาจารย์พิมพ์ชนก มีสุข  เป็นวิทยากร