โครงการศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้น ปีที่ 3 จำนวน 51 คน ได้เรียนรู้คติชนในท้องถิ่นจากประสบการณ์ตรง และส่งเสริมให้นักศึกษารักและผูกพันกับท้องถิ่น