โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา เดือนธันวาคมเริ่มต้นอบรมนักศึกษากลุ่มที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี