สวัสดีปีใหม่ 2566
ด้วยรักและไมตรีจิต
จาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา