ข่าวสารสาขาวิชาญี่ปุ่น ฉบับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565