การสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย จัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ร้อยเอก สมนึก แสงอรุณ คณะทำงานดนตรีมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กรมดุริยางค์ทหารบก และหัวหน้าวงดนตรีโจงกระเบน