อบรมเรื่อง บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก
งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก” วิทยากรบรรยายโดย ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/901 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์