อบรมเรื่อง Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง” วิทยากรบรรยาย ได้แก่ ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/902 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์