อบรมเรื่อง เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ” วิทยากรบรรยาย ได้แก่ อาจารย์ ดร.นิธิชญา ใจเย็น และ อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์