อบรมเรื่อง Digatal Literacy ความรู้เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Digatal Literacy ความรู้เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” วิทยากรบรรยาย ได้แก่ ดร.กรวี ศิริโภคาภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์