นางสาวกัญญารัตน์ จิตรีพิทย์ ได้รับรางวัล MISS TRU Ambassador 2022