อบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย และ ผศ.ธัชพล ทีดี อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม