กิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee  ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ  ห้อง 21/901 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์