กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition) ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/907,21/908 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์