จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/801 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์