กิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี