กิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ 21/807  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์