การอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์